Activiteiten van de Foundation in 2020

Inrichting van de Foundation
De WZJ Foundation is eind 2019 - begin 2020 opgericht. In 2020 is het bestuur van de Foundation aangesteld. 2020 was daarmee een opstartjaar voor de Foundation. Het jaar startte met een succesvolle aanvraag van de ANBI-status. In het opstartjaar heeft het bestuur de werkprocessen van de Foundation opgesteld. Daarmee zijn rolverdeling en taken en bevoegdheden van bestuursleden geconcretiseerd en is een gedegen basis gelegd voor uitvoering van de bestuurstaken. Er hebben vier bestuursvergaderingen plaatsgevonden, waar steeds het voltallige bestuur bij aanwezig was. Het bestuur heeft nadere focus aangebracht in de doelstellingen van de Foundation; er is meer nadruk gelegd op het ondersteunen van kindontwikkeling en inclusie en minder op duurzaamheid. Deze focus maakt het profiel van de Foundation duidelijker, waardoor profilering van de Foundation en selectiecriteria van projecten die ondersteund kunnen worden verhelderd zijn. In 2020 is daarnaast veel tijd gestoken in het opzetten en inrichten van de website van de Foundation. Hier is een extern marketingbureau bij betrokken.

Ondersteunde projecten
De Foundation heeft het Evaton-West project ondersteund. Dat project werd in de afgelopen ruim 15 jaar ondersteund vanuit Stichting WZJ en valt sinds oprichting van de Foundation onder de Foundation. Het project is gericht op inclusie en kindontwikkeling in Evaton-West (township) in Zuid-Afrika. De Foundation heeft de inzet van Wij zijn JONG-medewerkers en een werkbezoek betaald. Helaas moest het werkbezoek na vier dagen onderbroken vanwege het COVID-19. De medewerkers hebben tijdens het vierdaagse werkbezoek verschillende day care centres bezocht en ondersteund bij de jaarlijkse sportdag. In gesprek met het bestuur van de Foundation is het projectteam gestart met het opstellen van een nieuw ondersteuningsplan voor Evaton-West voor 2021 en verder, waarbij de insteek is dat de ondersteuning vanuit de Foundation nog meer gericht is op duurzame bijdrage aan kindontwikkeling en professionalisering van kinderopvang in Evaton-West.

Selectie nieuwe projecten
Het bestuur van de Foundation heeft in 2020 nog geen nieuwe projecten geselecteerd om te ondersteunen. Er zijn eerste verkennende gesprekken gevoerd met een initiatief dat mogelijk aansluit bij de doelstellingen van de Foundation. In 2021 wordt de verkenning voortgezet.

Financiële verantwoording

In 2020 had de Foundation een begroting van 90 duizend euro. Bijna 80 duizend euro is besteed ten behoeve van de activiteiten van de Foundation en ongeveer 10 duizend euro is toegevoegd aan de reserve van de stichting. Het figuur hiernaast geeft inzicht in de besteding van de middelen. De oprichting/inrichting kosten bestaan vrijwel volledig uit marketing kosten en voor klein deel uit kosten voor juridische ondersteuning. De kosten voor ondersteuning van projecten zijn de kosten die gemaakt zijn ter ondersteuning van het project Evaton-West. Overige kosten is kleine post en betreft vergaderkosten en representatiekosten.

Jaco Donselaar
Bestuursvoorzitter

Jaco Donselaar

‘Alleen met de kracht van samen kunnen we écht het verschil maken voor kinderen en jongeren.’

https://www.linkedin.com/in/jaco-donselaar/
Petra Ebben
Penningmeester

Petra Ebben

'Investeren in de ontwikkeling van kinderen is investeren in de toekomst. Wil je de wereld beter maken, dan moet je bij kinderen beginnen.'

http://www.linkedin.com/in/petra-ebben-de-jong-6294232/
Steven de Vries
Secretaris

Steven de Vries

‘Ik wil bijdragen aan een betere wereld. Voor nu en in de toekomst.’

https://www.linkedin.com/in/devriessteven/