Activiteiten van de Foundation

Inrichting van de Foundation
De WZJ Foundation is eind 2019 - begin 2020 opgericht. In 2020 is het bestuur van de Foundation aangesteld. 2020 was daarmee een opstartjaar voor de Foundation. Het jaar startte met een succesvolle aanvraag van de ANBI-status. In het opstartjaar heeft het bestuur de werkprocessen van de Foundation opgesteld. Daarmee zijn rolverdeling en taken en bevoegdheden van bestuursleden geconcretiseerd en is een gedegen basis gelegd voor uitvoering van de bestuurstaken. Er hebben vier bestuursvergaderingen plaatsgevonden, waar steeds het voltallige bestuur bij aanwezig was. Het bestuur heeft nadere focus aangebracht in de doelstellingen van de Foundation; er is meer nadruk gelegd op het ondersteunen van kindontwikkeling en inclusie en minder op duurzaamheid. Deze focus maakt het profiel van de Foundation duidelijker, waardoor profilering van de Foundation en selectiecriteria van projecten die ondersteund kunnen worden verhelderd zijn. In 2020 is daarnaast veel tijd gestoken in het opzetten en inrichten van de website van de Foundation. Hier is een extern marketingbureau bij betrokken.

Ondersteunde projecten
De Foundation heeft het Evaton-West project ondersteund. Dat project werd in de afgelopen ruim 15 jaar ondersteund vanuit Stichting WZJ en valt sinds oprichting van de Foundation onder de Foundation. Het project is gericht op inclusie en kindontwikkeling in Evaton-West (township) in Zuid-Afrika. De Foundation heeft de inzet van Wij zijn JONG-medewerkers en een werkbezoek betaald. Helaas moest het werkbezoek na vier dagen onderbroken vanwege het COVID-19. De medewerkers hebben tijdens het vierdaagse werkbezoek verschillende day care centres bezocht en ondersteund bij de jaarlijkse sportdag. In gesprek met het bestuur van de Foundation is het projectteam gestart met het opstellen van een nieuw ondersteuningsplan voor Evaton-West voor 2021 en verder, waarbij de insteek is dat de ondersteuning vanuit de Foundation nog meer gericht is op duurzame bijdrage aan kindontwikkeling en professionalisering van kinderopvang in Evaton-West.

Selectie nieuwe projecten
Het bestuur van de Foundation heeft in 2022 twee projectaanvragen ontvangen. Beide aanvragen zijn goedgekeurd. Begin 2022 heeft het bestuur de projectaanvraag van Young Leaders Community goedgekeurd. Het project richt zich op de structurele positieverbetering van de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap door het inzetten en ontwikkelen van een jonge leiders die niet alleen in zichzelf investeren, maar juist ook oog hebben voor de volgende generatie. Daarmee draagt het project bij aan kansengelijkheid en past het binnen de doelstellingen van de Foundation.

In de loop van 2022 zijn verkennende gesprekken gevoerd met JINC. Missie van JINC is om een wereld te creëren waarin het talent van elk kind wordt gezien en tot bloei kan komen en waarin iedereen mee kan doen. JINC focust daarin op het verbeteren van kansengelijkheid op de arbeidsmarkt voor kinderen die opgroeien in sociaaleconomische achterstand. Doelstellingen van JINC sluiten aan bij de doelstellingen van de Foundation. De verkennende gesprekken hebben geleid tot een positief besluit over ondersteuning van JINC in het werkgebied van Stichting Wij zijn JONG. In 2022 is de ondersteuning geboden in de vorm van een financiële bijdrage. In 2023 zal worden bekeken hoe samenwerking tussen JINC en Stichting Wij zijn Jong vormgegeven kan worden in de werkgebieden van de Stichting en ondersteuning ook door inzet van Stichting Wij zijn JONG-medewerkers, bijvoorbeeld voor bliksemstages, gerealiseerd kan worden.

Jaco Donselaar
Bestuursvoorzitter

Jaco Donselaar

‘Alleen met de kracht van samen kunnen we écht het verschil maken voor kinderen en jongeren.’

https://www.linkedin.com/in/jaco-donselaar/
Petra Ebben
Penningmeester

Petra Ebben

'Investeren in de ontwikkeling van kinderen is investeren in de toekomst. Wil je de wereld beter maken, dan moet je bij kinderen beginnen.'

http://www.linkedin.com/in/petra-ebben-de-jong-6294232/